Jednostka odpowiedzialna: Wydział Rozwoju i Promocji Miasta

Miejsce pobrania/ złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Biuro Obsługi Interesanta pok. 11 lub Wydział Rozwoju i Promocji Miasta I piętro, pok. 123
budynek „B”, tel.  67 258 44 71 w.53

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Przedsiębiorca, którego przedmiotem prowadzonej działalności gospodarczej jest działalność taksówek osobowych.

Godziny przyjmowania interesantów:
poniedziałek i piątek od 7.30 - 15.30
wtorek, środa, czwartek 8.00 -14.00  

Uwagi: Licencja na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką udzielana jest na określony obszar gminy na czas określony nie krótszy niż
2 lata i nie dłuższy niż 50 lat.

Opłaty: Wysokość opłaty zależy od okresu ważności licencji i wynosi:

Okres ważności

Opłata za licencję TAXI

Zmiana posiadanej licencji wydanej do dnia 31.12.2019 [1 ]

od 2 do 15 lat

200,00 zł

20,00 zł

od 16 do 30 lat

250,00 zł

25,00 zł

od 31 do 50 lat

300,00 zł

30,00 zł

[1] W przypadku gdy przedsiębiorca posiadający licencję na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką, wydaną przed dniem 1 stycznia 2020 r.,
w okresie od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. wystąpi z wnioskiem o zmianę posiadanej licencji, stosuje się przepisy dotychczasowe.


Ponadto pobierane są opłaty w niżej określonych wysokościach procentowych od opłaty głównej za licencję:

 

Okres ważności

10% za zmianę danych w licencji, również za wymianę licencji związaną ze zmianą organu

od 2 do 15 lat 20,00 zł
od 16 do 30 lat 25,00 zł
od 31 do 50 lat 30,00 zł

Okres ważności

10% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności niezależnych od przedsiębiorcy

od 2 do 15 lat 20,00 zł
od 16 do 30 lat 25,00 zł
od 31 do 50 lat 30,00 zł

Okres ważności

25% za wydanie wtórnika licencji, w przypadku jej utraty na skutek okoliczności zależnych od przedsiębiorcy

od 2 do 15 lat 50,00 zł
od 16 do 30 lat 62,50 zł
od 31 do 50 lat 75,00 zł

Okres ważności

11% za wydanie wypisu z licencji

od 2 do 15 lat 22,00 zł
od 16 do 30 lat 27,50 zł
od 31 do 50 lat 33,00 zł

Okres ważności

5% za wydanie wypisu z licencji, w przypadku zmiany licencji, również przy wymianie licencji związanej ze zmianą organu

od 2 do 15 lat 10,00 zł
od 16 do 30 lat 12,50 zł
od 31 do 50 lat 15,00 zł

Okres ważności

1% za wydanie wtórnika wypisu z licencji

od 2 do 15 lat 2,00 zł
od 16 do 30 lat 2,50 zł
od 31 do 50 lat 3,00 zł

Bank Pekao S.A.,  nr konta:  31-1240-3712-1111-0000-4363-6662

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił licencji, wszelkie zmiany danych, nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania. Jeżeli powyższe zmiany obejmują dane zawarte w licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę jej treści.

UDZIELENIE LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSPORTU DROGOWEGO TAKSÓWKĄ

Wniosek o udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką zawierający następujące dane:

 • oznaczenie przedsiębiorcy: siedziba i adres albo adres stałego miejsca wykonywania działalności przedsiębiorcy,
 • informacje o wpisie do CEIDG albo nr KRS,
 • NIP,
 • nr telefonu kontaktowy
 • obszar wykonywania przewozów (Miasto Wałcz),
 • czas na jaki być udzielona licencja (od 2 do 50 lat),
 • rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych,
 • określenie liczby pojazdów i liczby wypisów z licencji.

Załączniki:

 • oświadczenie dotyczące spełnia wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 (wzór – załącznik 1),
 • oświadczenia i wykaz kierowców z załączonymi zaświadczeniami o niekaralności opatrzonymi datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przed niego kierowcy przed oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, wraz z wykazem kierowców (wzór – załącznik 2 z tabelą nr 1),
 • wykaz pojazdów samochodowych (wzór – załącznik 3),
 • oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych pojazdu zgłoszonego do licencji (wzór – załącznik 4),
 • dowód uiszczenia opłaty administracyjnej,
 • kserokopia orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
 • kserokopia prawa jazdy,
 • kserokopia/e dowodu/ów rejestracyjnego/ych pojazdu/ów z wpisem „taxi”, którym/i transport będzie wykonywany.,
 • dokument/y potwierdzający/e tytuł prawny do dysponowania pojazdem/ami, którym/i transport ma być wykonywany,
 • wyciąg/i ze świadectwa legalizacji taksometru/ów zainstalowanego/ych w zgłoszonym/ych do licencji pojeździe/ach.

ZGŁOSZENIE ZMIANY DO POSIADANEJ LICENCJI

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o dokonanie zmiany w posiadanej licencji z wskazanymi załącznikami,
 • dokumenty potwierdzające zakres zmian,
 • dowód uiszczenia opłaty administracyjnej.

ZAWIADOMIENIE O ZAWIESZENIU WYKONYWANIA TRANSP. DROGOWEGO

Wymagane dokumenty:

 • zawiadomienie o zawieszeniu wykonywania transportu drogowego zawierające:
 • oznaczenie przedsiębiorcy: siedziba i adres albo adres stałego miejsca wykonywania działalności przedsiębiorcy
 • okres, na który zawieszono wykonywanie transportu drogowego.

Załączniki:

 • wypisy z licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówkami, jeżeli zostały wydane.

ZRZECZENIE SIĘ LICENCJI NA WYKONYWANIE TRANSP. DROGOWEGO

Wymagane dokumenty (wniosek):

 • zawiadomienie o zakończeniu wykonywania transportu drogowego zawierające:
 • oznaczenie przedsiębiorcy: siedziba i adres albo adres stałego miejsca wykonywania działalności przedsiębiorcy
 • datę zaprzestania wykonywania transportu drogowego.

Załączniki:

 • licencja na wykonywanie transportu drogowego,
 • wypisy z licencji, jeżeli zostały wydane.

ZMIANY PRZEPISÓW OD 17 WRZEŚNIA 2023 ROKU

Zgodnie z ustawą z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw (Dz.U. 2023 r., poz. 1123) od dnia 17 września 2023 r. zmianie uległy m.in. przepisy w sprawie podjęcia i wykonywania krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób: samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz taksówką.

W związku z powyższym przy udzielaniu licencji, oprócz złożenia właściwego wniosku, wymagane jest dołączenie do niego:

 • oświadczenia członków organu zarządzającego osoby prawnej, osoby zarządzającej spółką jawną lub komandytową, a w przypadku innego przedsiębiorcy – osoby prowadzącej działalność gospodarczą, że spełnia wymóg dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 ustawy o transporcie drogowym,
 • dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w art. 39a ust. 1 pkt 2‒4 ww. ustawy (posiadanie odpowiedniego uprawnienia do kierowania pojazdem samochodowym, określonego w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami - od 17.09.2024 r. wyłącznie wydane w kraju prawo jazdy, braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy) przez przedsiębiorcę osobiście wykonującego przewozy, zatrudnionych przez niego kierowców oraz osób niezatrudnionych przez przedsiębiorcę, lecz wykonujących osobiście przewóz na jego rzecz.
 • zaświadczenia o niekaralności opatrzonego datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art. 5c ust. 1 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.
 • wykaz pojazdów zawierający informacje wynikające z przepisów ustawy o transporcie drogowym,
 • dowód uiszczenia opłaty za wydanie licencji i wypisów z tej licencji.

Ponadto ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych ustaw wprowadza inne zmiany i obowiązki dotyczące posiadaczy ww. licencji:

 • 14 ust. 1. Licencje wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone, nie dłużej jednak niż do dnia
  30 czerwca 2024 r
  .
 • 14 ust. 2 i 3. Przedsiębiorcy posiadający licencję w zakresie przewozu osób: taksówką, samochodem osobowym, pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązani w terminie do dnia 31 marca 2024 r. w formie pisemnej, w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, przedłożyć organowi dokumenty potwierdzające spełnienie określonych wymagań (tj. zaświadczenie
  o niekaralności opatrzone datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające, że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewóz, zatrudnieni przez niego kierowcy oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz nie byli prawomocnie skazani za przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu oraz przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, a także za przestępstwa, o których mowa w art. 59 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii,
  a ponadto nie orzeczono prawomocnie wobec nich zakazu wykonywania zawodu kierowcy, uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych i zaświadczenie o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy przez ww. osoby).
 • 14 ust. 4. Organ w terminie 14 dni od dnia otrzymania ww. dokumentów dokonuje ich weryfikacji, w wyniku której w przypadku spełniania wymagań określonych w ustawie informuje o tym przedsiębiorcę.
 • 14 ust. 5. W przypadku jednak spełnienia przez przedsiębiorców posiadających ww. licencje, wydane przed dniem wejścia w życie ustawy zmieniającej, wymagań określonych odpowiednio w art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy
  o transporcie drogowym licencje te zachowują ważność do upływu okresu, na który zostały udzielone.
 • 15 ust. 1 i 2. Przedsiębiorcy posiadający licencje, o których mowa w art. 5b ust. 1 ustawy o transporcie drogowym, spełniający w dniu wejścia w życie ustawy zmieniającej wymagania określone odpowiednio w: art. 5c ust. 1 pkt 4 i 6, art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz art. 8 ust. 3 pkt 3a ustawy o transporcie drogowym, mogą prowadzić działalność do upływu okresu, na który zostały udzielone licencje.

TERMIN I SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY :

Na podstawie art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) sprawę załatwia się bez zbędnej zwłoki. Gdy sprawa wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego - nie później niż w ciągu miesiąca a sprawa szczególnie skomplikowana - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

Tryb odwoławczy:

Stronie przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koszalinie za pośrednictwem Burmistrza Miasta Wałcz w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.
W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów.

FORMULARZE DO POBRANIA:
Uwaga! Wniosek należy wydrukować obustronnie.

 • Wniosek o udzielenie/zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Wniosek o wydanie dodatkowych wypisów licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
 • Wniosek dot. Licencji wydanej przed 17.09.2023 r.
 • Zrzeczenie się licencji.
 • Oświadczenie dotyczące spełnia wymogu dobrej reputacji, o którym mowa w art. 5c ust. 1 pkt 1 (wzór – załącznik 1).
 • Oświadczenia i wykaz kierowców z załączonymi zaświadczeniami o niekaralności opatrzonymi datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed złożeniem wniosku, potwierdzające że odpowiednio przedsiębiorca osobiście wykonujący przewozy, zatrudnieni przed niego kierowcy przed oraz osoby niezatrudnione przez przedsiębiorcę, lecz wykonujące osobiście przewóz na jego rzecz, spełniają warunki, o których mowa w art.6 ust.1 pkt.2 ustawy o transporcie drogowym, wraz
  z wykazem kierowców (wzór – załącznik 2 z tabelą nr 1).
 • Wykaz pojazdów samochodowych (wzór – załącznik 3).
 • Oświadczenie dotyczące spełnienia wymagań technicznych pojazdu zgłoszonego do licencji (wzór – załącznik 4).

 

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
Wniosek - zrzeczenie się licencji docx 37.74 KB Patryk Romanowski
Wniosek - udzielenie/zmiana licencji docx 46.16 KB Patryk Romanowski
Wniosek - wydanie wypisów docx 43.39 KB Patryk Romanowski
Wniosek Taxi - licencje wydane przed 17.09.2023 r. rtf 141.04 KB Patryk Romanowski
Wzór – załącznik 1 rtf 51.72 KB Patryk Romanowski
Wzór – załącznik 2 docx 20.47 KB Patryk Romanowski
Wzór – załącznik 3 docx 13.35 KB Patryk Romanowski
Wzór – załącznik 4 docx 18.01 KB Patryk Romanowski
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
środa, 22 kwiecień 2020 10:27 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
piątek, 11 grudzień 2020 12:02 Przemysław Draus
Artykuł został zmieniony.
Usunięte załączniki
Dodane załączniki
środa, 08 listopad 2023 12:07 Patryk Romanowski
Artykuł został zmieniony. czwartek, 16 listopad 2023 10:20 Patryk Romanowski